Sprzedajesz lub produkujesz regionalne przysmaki? Dołącz do nas! Pomożemy Ci dotrzeć do smakoszy Twoich produktów!
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin świadczenia usług przez Roygard dla Użytkowników

ROZDZIAŁ 1. REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

 1. Regulamin Użytkownika określa prawa i obowiązki Użytkowników i Roygard oraz zasady korzystania z serwisu CABAS.pl.
 2. Korzystanie z CABAS.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu Użytkownika i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu Użytkownika określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w CABAS.pl przez Roygard.
 3. Regulamin Użytkownika jest dostępny na stronie internetowej https://cabas.pl/index.php/regulamin, w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z nim, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE

Przyjęte w niniejszym Regulaminie Użytkownika skróty i definicje oznaczają:

 1. CABAS.pl – serwis dostępny w domenie internetowej www.cabas.pl,  którego operatorem jest Roygard, będący platformą handlową służącą do zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownika.
 2. Konto – utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą (login) konto, obejmujące dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz podczas dokonywania pierwszych zakupów w usłudze Koszyk. Konto umożliwia korzystanie z wybranych usług oferowanych przez CABAS.pl.
 3. Koszyk– usługa oferowana przez CABAS.pl w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, poprzez którą Użytkownicy mogą dokonywać Zamówienia określonych Towarów oferowanych przez Sprzedawców bezpośrednio na stronach CABAS.pl.
 4. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi Koszyk dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawców.
 5. Regulamin Użytkownika – niniejszy dokument.
 6. Roygard - Roygard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-171), przy ul. Schumana 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000385936, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, NIP 9571053891, REGON 221223967
 7. Sprzedawcy - podmiot współpracujący z  Roygard w ramach CABAS.pl, oferujący w Serwisie Towary w ramach usługi Koszyk.
 8. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sprzedawców.
 9. Usługi - świadczone dla Użytkowników przez Roygard w ramach CABAS.pl usługi, a przede wszystkim Koszyk i usługi dodatkowe.
 10. Użytkownik –  osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która posiada Konto.
 11. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedawcą.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Roygard w ramach CABAS.pl umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Roygard Usług, a w szczególności poszukiwanie Towarów oferowanych przez Sprzedawców, a także zakup Towaru w ramach usługi Koszyk.
 2. CABAS.pl zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także “cookies”.
 3. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z CABAS.pl do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie materiały znajdujące się na w CABAS.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w CABAS.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Roygard lub Sklepów i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 5. Zabronione jest naruszanie praw autorskich, o których mowa w pkt 3.4 w tym w szczególności kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w CABAS.pl z wyjątkiem działań określonych w pkt. 1.3. Regulaminu Użytkownika. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń CABAS.pl i Roygard, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych, bez każdorazowej zgody Roygard.

ROZDZIAŁ 4. ZAMÓWIENIA

 1. Roygard w ramach CABAS.pl świadczy usługę Koszyk, w ramach której Użytkownicy mogą dokonywać Zamówienia, których przedmiotem są Towary oferowane przez Sprzedawców. Roygard jedynie udostępnia miejsce do dokonywania Zamówień, a nie jest ich stroną.
 2. Korzystanie z Koszyka przez Użytkownika jest bezpłatne.
 3. Ceny Towarów w usłudze Koszyk zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Koszty dostawy Towaru są wskazywane oddzielnie.
 4. Zamówienie następuje według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 5. Z chwilą wybrania przycisku „PRZEJDŹ DO KASY” na stronie Koszyka, Kupujący zostaje przekierowany do strony z formularzem zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia w ramach Koszyka może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w CABAS.pl, obejmującego dane Kupującego potrzebne do realizacji Transakcji, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. wykorzystanie danych osobowych Kupującego uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji i/lub Transakcji w CABAS.pl (zakup za pomocą Konta),
  3. Kupujący składający Zamówienie poprzez Konto może modyfikować dane w formularzu Zamówienia, w celu prawidłowej realizacji Zamówienia.
  4. W celu złożenia Zamówienia należy uprzednio zaakceptować właściwe regulaminy. Chwilą złożenia zamówienia jest wybór opcji „Złóż zamówienie”, pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Zamówienia.
  5. Kupujący w zależności od wybranej metody dostawy może dokonać płatności za Zamówienie, na którego koszt składa się cena Towaru wraz z podanymi wcześniej kosztami dostawy, w następujący sposób:
   1. szybkim przelewem bankowym, lub inną metodą dostępną za pomocą internetowych narzędzi płatniczych udostępnionych przez Roygard,
   2. płacąc przy odbiorze, po wybrani opcji dostawy z płatnością przy odbiorze Kupujący otrzymuje na podany przez niego wcześniej adres e-mail informacje o poprawnym złożeniu zamówienia i przekazaniu go do Sprzedawcy.
   3. Umowa, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zmiany statusu zamówienia przez Sprzedawcę na „Przyjęto do realizacji” Status realizacji zamówienia jest udostępniany dla Kupującego w Moje Zamówienia.
   4. Roygard nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w CABAS.pl, a jedynie w ramach platformy handlowej prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sprzedawców oraz udostępnia miejsce do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Roygard nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Sprzedawcy. Roygard dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sprzedawcą.
   5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą odbywa się na warunkach określonych przez Sprzedawcę oraz w Regulaminie dla Sprzedawców, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Roygard nie odpowiada za Transakcje realizowane przez Sprzedawców.
   6. Roygard nie ponosi odpowiedzialności:
    1. realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, ani za zgodność wykonania Zamówienia z treścią informacji prezentowanej w CABAS.pl,
    2. z tytułu realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika poprzez CABAS.pl,
    3. z tytułu rękojmi, gwarancji, ani za sposób wykonania, bądź niewykonania przez Sprzedawcę obowiązku lub obowiązków wynikających z Zamówienia,
    4. za treść prezentowanej informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w Sprzedawcę,
    5. za realizację dostawy Towarów przez Sprzedawcę w ramach Zamówienia,
    6. za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów promowanych w CABAS.pl przez Sprzedawcę, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Sprzedawcy do ich sprzedaży.
    7. Roygard prowadzi własną procedurę weryfikacji Sprzedawców i w przypadku zgłoszenia uwag przez Użytkownika, dotyczących nieprawidłowości w działaniu danego Sprzedawcy, podejmie stosowne kroki zgodne z wewnętrzną procedurą CABAS.pl.
    8. CABAS.pl prowadzi certyfikację Towarów Sprzedawców, zgodnie z którą Sprzedawca uprawniony jest do posługiwania się znakiem „Gwarancja CABAS.pl” dla Towarów, które otrzymały taki certyfikat.
    9. Użytkownik może dokonać oceny realizacji Zamówienia oraz pośrednio Sprzedawcy, poprzez wybór komentarza na temat Transakcji spośród trzech dostępnych opcji (pozytywny, negatywny i bez oceny).
    10. Użytkownik może dokonać oceny Towarów oferowanych przez Sprzedawców poprzez klikniecie odpowiedniej ikony dostępnej w ramach prezentacji Towaru na stronach CABAS.pl.

    ROZDZIAŁ 5. SUBSKRYPCJA

    1. Roygard w ramach CABAS.pl umożliwia Użytkownikom i Sprzedającym korzystanie z Usługi Subskrypcji.
    2. Usługa Subskrypcji umożliwia dokonanie przez Użytkownika Zamówienia cyklicznego, na Towary proponowane przez Sprzedawcę, na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
    3. W ramach Usługi Subskrypcji Sprzedawca oferuje comiesięczną dostawę subskrybowanych Towarów, przez wybrany przez Kupującego czas trwania Usługi, zgodnie z ofertą Sprzedawcy.
    4. Zasady składania Zamówienia oraz sposób dokonywania płatności opisany w Rozdziale 4 stosuje się odpowiednio.

    ROZDZIAŁ 6. REJESTRACJA W SERWISIE

    1. CABAS.pl umożliwia Użytkownikom założenie Konta na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale i w tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia elektroniczne.
    2. Rejestracja i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
    3. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych CABAS.pl, poprzez podanie danych, a w szczególności: adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Użytkownik może również założyć Konto w trakcie dokonywania Zamówienia.
    4. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
    5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji Konto może zostać zablokowane.
    6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Roygard, której przedmiotem są usługi świadczone przez Roygard w ramach Konta, na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez zlecenie Roygard usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Roygard potwierdzenia usunięcia Konta. Roygard zastrzega sobie możliwość zatrzymania danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta lub podczas rejestracji, do czasu zrealizowania wszystkich złożonych przez niego zamówień w ramach usługi Koszyk.
    7. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach CABAS.pl, po podaniu zgłoszonej podczas rejestracji nazwy (loginu) i hasła.
    8. Konta są niezbywalne.
    9. Roygard zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Konta przez Roygard w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
    10. Roygard może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
    11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Roygard może zamknąć Konto z Użytkownikiem lub je zawiesić w ramach określonego Konta.

    ROZDZIAŁ 7. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

    1. Roygard dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie CABAS.pl.
    2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, a w szczególności Koszyk, Roygard niezwłocznie zamieści na stronach CABAS.pl.
    3. Roygard ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień CABAS.pl, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.

    ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Roygard poinformuje o tym Użytkowników na stronach CABAS.pl.
    2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Roygard, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia na stronach CABAS.pl.
    3. Transakcje w ramach Koszyka rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
    4. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w CABAS.pl, zostaną powiadomieni drogą mailową o takich zmianach. Dalsze korzystanie z Konta jest równoznaczne z akceptacją zmian.
    5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
    7. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i zakres świadczenia poszczególnych Usług oferowanych przez CABAS.pl, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.
    8. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
    9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku.